ATATÜRK’ÜN TARİH KİTAPLARI LİSE VE ORTA – 1931

ATATÜRK’ÜN TARİH KİTAPLARI LİSE VE ORTA – 1931

Sanılanın aksine, dinimize aykırı muhtevalı kitaplar M. Kemal Atatürk’ten “sonra” ortaya çıkmış değildir. Bilakis, bu kitaplar M. Kemal’in direktifiyle yazılmış ve onun ölümünden sonra da inancımıza aykırı muhtevası kitaptan çıkarılmıştır.

Buna rağmen koskoca -sözde- ilim adamlarının televizyon kanallarında utanmadan 1930 yılının din dersi kitabını ekranlarda gösterip “Atatürk ve Inönü döneminde din dersi vardı” şeklinde nutuk çektiklerini gördükçe hakikaten hayrete düşüyorum. M. Kemal döneminde din dersi vardı, fakat M. Kemal din derslerini aşama aşama tasfiye etmiştir. Nitekim 1933 yılında din dersleri müfredattan tamamen çıkarılmıştır.Bu bir süreçti, aslolan ise sonuçtur; yoksa sonuca giden yolda atılan adımlar değil.

Atatürk’ün Milli Mücadele döneminde, yani halkın desteğine ihtiyacı olduğu dönemde Hilafeti övdüğü meclis tutanaklarında kayıtlıdır. Ancak dizginleri ele alınca Hilafet’i kaldırmıştır. Bu durumda M. Kemal Atatürk’e “Hilafetçi” demek ne kadar gayrı ilmî ve gayrı ciddî ise, “M. Kemal Atatürk din derslerine karşı değildi” demek de aynı şekilde gayrı ilmî ve gayrı ciddîdir.

Örneğin M. Kemal Atatürk’ün Yüksek Direktifleri dairesinde Türk Tarih Kurumu tarafından yazdırılmış olan Lise Tarih Kitaplarının birinci cildinin baş tarafına 8 sayfa tutan yazıda tabiat yahut kainatın yaradılışından, insanın zuhurundan, maymunla insan arasındaki münasebetlerden uzun uzadıya bahsedildikten sonra şu neticeye varıldığı görülmektedir:

“Filhakika insan, tabiatın mahlûkudur. Hayatın büyük kaidesi de tabiate tâbi olmaktır. Tabiatte hiç bir şey yok olamaz. Ve hiç bir şey yoktan var olamaz. Yalnız tabiati vücude getiren varlıklar, tabiatın kanunları icabı olarak şekillerini değiştirirler. Arzın ve hayatın mütalea ve tetkiklerinde bu hakikat pek açık görülür.Fakat şunu söyliyelim ki insanların bütün bilgileri ve inanışları insanın zekası eseridir. Zeka tabiî olan dimağdan (beyinden) çıkar. Bundan tabiatı anlamakta zekanın, en büyük cevher ve müessir olduğu anlaşıl­dığı gibi tabiatın fevkinde (üstünde) ve haricindeki bütün mefhumların, insan dimağı için kendi tarafından uydurma şeylerden başka birşey olmıyacağı meydana çıkar.”

Bu yazıda tabiatın üstünde ve dışındaki bütün mefhumların insan dimağı için kendi tarafından uydurma şeyler denilmekle uluhiyet mefhumunun da bunlar arasında olduğu söylenilmiş oluyor.

Yine bu kanaate göre Peygamberliğin ve bilhassa vahyin de insan beyni tarafından uydurma olacağı fikri müdafaa edilerek deniliyor ki:

“… Muhammed birdenbire Allah’ın Resûliyim diyerek ortaya çık­mamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidaî ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çeki­lerek senelerce düşünüşten sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğ­muştur.”

“….Muhammed uzun bir devredeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet oldu­ğuna samimi surette kani idi. Muhammed’i harekete getiren ilk amil bu samimî heyecanlar olmuştur.”

Yani, -haşa- Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz için; “aldandı”, Onun “sandığı” gibi değildi denmek isteniyor.

Yazıklar olsun! Yıllarca Müslümanlara bunları okuttular.Hiç kimse Milletimizin bu hakikatleri görmesini engelleme hakkına sahip değildir.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in bu kitaptan dolayıDedektif X Bir mahlasıyla Büyük Doğu Dergisinde kaleme aldığı bir yazı:

1 – Güya münevver geçinen, fakat ayağını nereye bastığı ve yüzünü ne tarafa çevirdiği belli olmıyan, kokmaz, bulaşmaz bir zümre vardır ki, Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatürk) hakkında şöyle düşünür:

«Onun İslâmiyete hiçbir zararı olmamıştır! Belki de, kaba taassubu yok etmek bakımından dine faydası dokunmuştur! Ne imana, ne ibadete, ne de herhangi bir dini esasa el sürmüş değildir!» Böyleleri, benzerleri ve benzerlerinin benzerleri arasında, Birinci Cumhur Reisini rahmetle ananlar, ona Mevlit okutturanlar bile vardır.

2 – Halbuki Birinci Cumhur Reisi, herhangi bir temenniye «İnşaallah…» duasını katan insan için «Bak, Allahtan bekliyor, Allaha inanıyor!» diye mukabele edecek ve Kâinatın Mefhari hakkında «Donsuz Bedevi! hakaretini savuracak kadar Allah ve Resulünün düşmanıydı.

3 – Bize her şeyden evvel düşen borç, kıymet hükmümüzü izhara lüzum bile görmeden, ukdelerin ukdesi ve bütün tarihi görüş inkılâbının düğüm noktası olan Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatürk) mevzuunda,
sadece ilmî ve (Akademik) hüccetlerle onun din, İslâmiyet ve Peygambere karşı vaziyetini tesbit etmek ve hiç olmazsa «Dine ne yaptı?» sözüne sarf imkânı bırakmamaktır. Renkler, siyahla beyaz halinde belli olsun da, mücadele ona göre dürüst ve namuskârane cereyan etsin; fakat, mevzuları bir türlü çerçeveliyememekte en feci idrak belâsı olan renkleri birbirine karıştırma zaafının önüne geçilmiş olsun…

4 – Bütün icraatı, baştan başa en keskin din ve şeriat düşmanlığını billûrlaştıran Birinci Cumhur Reisinin bu mevzuda izhar edilmiş (net) ve (ideolojik) sözleri ve görüşleri büyük bir yekûn teşkil etmediği ve bilinmediği için, icraatı sözden daha büyük bir fikir tecellisi diye alacak herhangi bir irfan zümresinin de eksikliği yüzünden, Birinci Cumhur Reisi hakkında «Canım, İslamiyete ne yaptı? Allaha ve Peygambere inanmadığı nereden malûm?» gibi bir demagocyaya muhatap bulunabilmektedir.

5 – Şimdi bizim yapacağımız, din ve imanı yok etmek için 15 yıllık icraatı dağ gibi yükselen ve bütün bir «lisan-ı hal» ile her şeyi söyliyen Birinci Cumhur Reisinin bu icraata esas teşkil edici kanaat ve sözlerini, üzerinde münakaşa edilmez şekilde vesikalara bağlamak ve onun bu cephesini artık inhiraf kabul etmez bir vuzuhla tesbit etmektir. Böylece, dine en küçük bir temayül ve sevgi içinde, Birinci Cumhur Reisini müdafaaya imkân kalmamalıdır. Müdafaacıları, cephelerini apaçık göstermeğe mahkûm şekilde, Birinci Cumhur Reisi dostluğiyle Allah ve Peygamber düşmanlığını bir arada temsile mecbur tutulmalıdır.

6 – Bu hususta tek, kafi ve riyazi hüccet, Birinci Cumhur Reisinin bizzat yazdığı, devlet işlerini bırakarak mevsimlerce meşgul olduğu ve 1931 yılında Maarif Vekâleti armasiyle devlete mal ve tabettirdiği (bastırdığı) meşhur tarihtir. Bu tarih onun bütün ruh (portre) sini ve dünya görüşünü hulâsa eder. İşte bu tarihin daha ilk sahifelerinde, Birinci Cumhur Reisinin zekâdan başka (idealist) hiçbir kıymete inanmadığı ve bütün ruh ve mavera âlemini insanlarca uydurulmuş birer masal saydığı hemen belli olur:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):
«Bundan, tabiatı anlamakta zekâmı en büyük cevher ve müessir olduğu anlaşılıyor ki, tabiatın fevkinde ve haricindeki bütün mefhumların, insan dimağı için kendi tarafından uydurma
şeylerden başka bir şey olmadığı meydana çıkar.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cild 1, sayfa 2, satır 35 ilâ 39.)

7 – Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal), sadece umumi mânada bir «Allahsız» değil, ruhunda en küçük (idealist) havaya pay bırakmıyan koyu ve sert bir (materyalist)’tir. Bu bakımdan, belki de (Karl Marks) ve (Lenin)’i
aşacak bir istidatta, kaba maddeden başka bir hedef tanımaz:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):
«Her halde hayatın, herhangi bir tabiat harici âmilin müdahalesi olmaksızın, dünya üzerinde tabii, zaruri bir kimya ve fizik seyri neticesi olduğunu kabul etmek lazımdır.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 1. sahife 5, satır 10 ilâ 17.)

8 – Umumi mânadaki bu ruh seciyesinden sonra Birinci Cumhur Reisi, pek, ama pek hususî mânada tam bir İslâmiyet düşmanıdır:
(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):

«Mekkeliler Arapları kendi mabetlerine çekebilmek için Arap yarımadasının muhtelif yerlerinde mabut tanılan 360 putu Kabede yerleştirmişlerdi. Kabenin kutsiyetini Yahudi ananelerine de raptetmişlerdi. Bu uydurmalara göre İbrahim, karısı Hacer ile oğlu İsmail’i buraya getirmişti. Bunların hepsi, bittabi, sonradan uydurulmuş masallardır.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 85, satır 19 ilâ 27.)

9 – Birinci Cumhur Reisinin bütün hayat, fikir ve hamlelerine hâkim olan en büyük nefret kutbu, bizzat Allahın Sevgilisidir. Bu tarih kitabında, en küçük bir hürmet edası gösterilmeksizin sadece hâs ve mukaddes ismiyle, polis zabıtlarındaki sanıklara ait üslûpla anılan Gaye-İnsan ve Ufuk-Peygamber (Salât ve Selâm O’na olsun) hattâ kasden methediliyormuş gibi durulduğu noktalarda bile sistemle düşürülmek istenmiştir. Mukaddes ismi nokta nokta göstererek metinleri takdim ediyoruz:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):
«…….. 40 yaşına geldiği zaman, vatandaşlarını, kendisinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeğe başladı.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 89, satır 15 ilâ 18.)

10 – Birinci Cumhur Reisince (M. Kemal) her şey Allah Resulü tarafından (hâşâ) uydurulmuştur. Bu uydurmaların (namütenahi defa hâşâ) mecmuası da Kur’andır; yoksa o sanıldığı gibi, Allahın kelâmı değildir:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):
«……..’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2. sahife 90. satır 25 ila 26.)

Bakınız, uydurma diye iddia ettiği mukaddes oluşların izahını nasıl yapıyor ve Peygambere nasıl bir hile isnat ediyor:

«O, Arapların ahlâk ve âdetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunların ıslahı için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 40, satır 33 ilâ 36.)

Aynı hile isnadının devamı:
«…….. uzun bir devredeki tefekkürlerin mahsulü olan âyetleri, lüzum ve ihtiyaçlara göre takdir ediyordu.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 41, satır 26 ilâ 27.)

11 – O kadar İslâmiyet düşmanıdır ki, bu dinde samimî olanları bile yabancılar kabul eder ve onun kaynak teşkil etliği ırk ve kavmi, İslâmiyetle beraber düşürmek ister:

«Arap olmıyan, kavimler İslamiyeti hırsla benimsediler, halbuki asıl Araplardan olan sınıflar İslamiyeti, tahakküm etmek için bir siyaset vasıtası olarak kullandılar. Nihayet nüfuz ve iktidar Arap olmıyan Müslüman kavimlerin ellerine geçti. Araplar adeta çöllerine döndüler.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2. sahife 93, satır 25 ila 29.)

12 – Ve nihayet mahut tarihte ki gayet sinsi (taktik), Âlemlerin Efendisini bir kumandan ve devlet reisi olarak medheder gibi görünüp O’nun aslî, ulvi ve münezzeh mâna ve hakikatine ağız dolusu sövmek, böylece güya yeni bir rütbe ve paye adına nihaî ve mefkûrevî rütbeyi, en haşin bir küfür asabiyetiyle ayaklar altında çiğnemektir:

«Aksi takdirde……..’i her şeyi bir melekten alan ve aynen muhitine tebliğ eden ümmi, cahil, hissiz, hareketsiz bir put derekesine indirmek hatasından kurtulmak mümkün olmaz.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 93, satır 32 ilâ 35.)

tumblr_nkgtkaAncp1r3n52go1_500 tumblr_nkgtkaAncp1r3n52go2_500 tumblr_nkgtkaAncp1r3n52go3_400 tumblr_nkgtkaAncp1r3n52go4_500 tumblr_nkgtkaAncp1r3n52go5_500 tumblr_nkgtkaAncp1r3n52go6_500 tumblr_nkgtkaAncp1r3n52go7_540

THE RATIFICATION OF THE SIGN IN THE WORDS OF THE FAMOUS HISTORIAN OF ARABIA

Sayyid Ahmad Zayni Dahlan al-Makki’ ash-Shafi’i (d.1304 AH / 1886 CE)

THE RATIFICATION OF THE SIGN

IN THE WORDS OF THE FAMOUS HISTORIAN OF ARABIA

SHAYKH ZAINI DAHLAAN MAKKI

Sayyid Ahmad Zayni Dahlan(ra)

AL FATUHAT ISLAMIA

Ad-Durar-us-Saniyyah fir-Raddi ‘alal-Wahhabiyyah

(a treatise refuting the Wahhabiys)

Fitnat-ul-Wahhabiyyah

 (a treatise of the tribulations inflicted by the Wahhabiyyah)

 —

Sayyid Ahmad Zayni Dahlan al-Makki’ ash-Shafi’i (d. 1304 AH /1886 CE)

Shaykh_sayyid-ahmad-zayni-ad-dahlaan-al-hasani

Sayyid Ahmad ibn Zayni Dahlan was of the eminent scholars of his time and the Shafi’i mufti of Makkah during the second half of the 13th century. He was born in 1231AH. He lived when the first printing press was established in Makkah, which resulted in a number of his works being printed. He wrote chiefly on fiqh and history. Aside from his writings, his major contribution to the madhhab came in the form of his numerous students, including Sayyid `Alawi ibn Ahmad al-Saqqaf, Sayyid Abu Bakr Shatta, Shaykh `Umar Ba Junayd, and Sayyid Husayn ibn Muhammad al-Hibshi.

Some of the works published by the Sayyid include:

1- Sharhu Matn-il-Alfiyyah; (an explanation of the text of al-Alfiyyah in the Arabic language)
2- Tarikh-ud-Duwal-il-Islamiyyah bil-Jadawil-il Mardiyyah; (a history of the Islamic states)
3- Fath-ul-Jawad-il-Mannan ‘alal-‘Aqidat-il-Musammati bi Fayd-ir-Rahman fi Tajwid-il-Qur’an; (a summary of the tajwid rules of recitation of the Qur’an)
4- Khulasat-ul-Kalam fi Umara’-il-Balad-il-Haram; (the history of the rulers of Makkah)
5- Al-Futuhat-ul-Islamiyyah; (a history of the opening of the different countries by Muslims)
6- Tanbih-ul-Ghafilin, Mukhtasaru Minhaj-il-‘Abidin; (a summary exposing the good manners of the worshippers)
7- Ad-Durar-us-Saniyyah fir-Raddi ‘alal-Wahhabiyyah; (a treatise refuting the Wahhabiys)
8- Sharh-ul-Ajurrummiyyah; (an explanation of an Arabic grammar text)
9- Fitnat-ul-Wahhabiyyah; [this booklet] (a treatise of the tribulations inflicted by the Wahhabiyyah).

Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki gives his sanad to Sayyid Ahmad Dahlan in his abridged book of Ijaza, Iqdatu l-Farid as follows,From his father, Sayyid ‘Alawi al-Maliki from Sayyid ‘Abbas al-Maliki

Najdi Evil History Repeats Itself  

Their prophet

Mu-hammed ibn Abdul Wahhab Najdi

demanded:

NOT ONLY MEN BUT ALSO ALL WOMEN WHO ENTERED HIS “RELIGION”  THAT THEY SHOULD ALL SHAVE THEIR HEADS

This was done because he said:

 “This is the hair of the period of Kufr therefore it must be shaven off”.

This shaving off of the female hair carried on for some time until anindignant woman stood up and challenged:

 “Why don’t you shave off the beards of your recruits when they enter you Deen. That is also the hair of the period of Kufr?”

“Hair is the precious ornament of a female as is the beard for a male. Is it apt to leave human beings deprived of their ornaments bestowed upon them by Allahu ta’ala?”

 —

Shaykh Zayni Dahlan  (ra)  said in his book Futuhat al-Islamiyya  (vol.2, pg. 268):

“The sign of the Khawarij (the first deviant sect that appeared in the time of the Companions)  concerning the  shaving of the head, was not found in the  Khawarij of the past, but only in theNajdi’s of our time!” 

Fitnat-ul-Wahhabiyyah

( Read the full version in Arabic & English)

 In brief

Introduction

During the reign of Sultan Salim III (1204-1222 AH) many tribulations took place. One was the tribulation of the Wahhabiyyah which started in the area of al-Hijaz{ where they captured al-Haramayn, and prevented Muslims coming from ash-Sham and Egypt from reaching their destination to perform Pilgrimage (Hajj). Another tribulation is that of the French who controlled Egypt from 1213 A.H. until 1216 A.H. Let us here speak briefly about the two adversities, because each was mentioned in detail in the books of history and in separate treatises.

Background On The Tribulations Of The Wahhabis
Muhammad Ibn ^Abdul-Wahhab started as a student of knowledge in the city of the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam: al-Madinah al-Munawwarah. Ibn ^Abdul-Wahhab’s father was a good, pious man among the people of knowledge as was his brother, Shaykh Sulayman. His father, his brother, and his shaykhs (teachers of religion) had the foresight Ibn ^Abdul-Wahhab would innovate a great deal of deviation and misguidance, because of their observance of his sayings, actions, and inclinations concerning many issues. They used to reprimand him and warn people against him.

Some Of The Beliefs Of Ibn ^Abdul-Wahhab

What Ibn ^Abdul-Wahhab’s father, brother, and shaykhs speculated about him came true
–by the Will of Allah, ta^ala. Ibn ^Abdul-Wahhab innovated deviant and misleading ways and beliefs and managed to allure some ignorant people to follow him. His deviant and misleading ways and beliefs disagreed with the sayings of the scholars of the Religion. His deviant beliefs led him to label the believers as blasphemers!
He falsely claimed visiting the grave of the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, and performing the tawassul by him as shirk. Additionally, he falsely claimed visiting the graves of other prophets and righteous Muslims (awliya’) and performing tawassul by them was shirk as well. He added to this by saying, “To call upon the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, when performing tawassul by the Prophet is shirk.” He passed the same judgment of shirk on the ones who call upon other prophets and righteous Muslims (awliya’) in performing tawassul by them.

In an effort to give credibility to his innovations Ibn ^Abdul-Wahhab embellished his sayings by quotations which he selected from Islamic sources, i.e., quotations which are used as proofs for many issues but not the issues which Ibn ^Abdul-Wahhab was attempting to support. He brought false statements and tried to beautify them for the laymen until they followed him. He wrote treatises for them until they believed that most of the People of Tawhid were blasphemers.

Alliance With The Su^udiyy Family

Moreover, Ibn ^Abdul-Wahhab called upon the princes of eastern Arabia and the people of ad-Dar^iyyah to support him. They carried his doctrine and made this endeavor a means to strengthen and expand their kingdom. They worked together to suppress the Bedouins of the deserts until they overcame them and those Bedouins followed them and became foot-soldiers for them without pay. After that, these masses started to believe that whoever does not believe in what Ibn ^Abdul-Wahhab said is a blasphemer, and it is Islamically lawful (halal) to shed his blood and plunder his money.

The matter of Ibn ^Abdul-Wahhab started to evidence itself in 1143 A.H. and began spreading after 1150 A.H. Subsequently, the scholars–even his brother, Shaykh Sulayman and the rest of his shaykhs– authored many treatises to refute him. But Muhammad Ibn Su^ud, the Prince of ad-Dar^iyyah in eastern Arabia, supported him and worked to spread his ideology. Ibn Su^ud was from Banu Hanifah, the people of Musaylimah al-Kadhdhab{9}. When Muhammad Ibn Su^ud died, his son ^Abdul-^Aziz Ibn Muhammad Ibn Su^ud took over the responsibility of fulfilling the vile task of spreading the Wahhabi beliefs.

Many of the shaykhs of Ibn ^Abdul-Wahhab in al-Madinah used to say, “He will be misguided, and he will misguide those for whom Allah willed the misguidance.” Things took place as per the speculation of the scholars. Ibn ^Abdul-Wahhab claimed his intention behind the madhhab he invented was “to purify the tawhid” and “repudiate the shirk.” He also claimed people had been following the shirk for six-hundred years and he revived their Religion for them!!

The Methodology Of Ibn ^Abdul-Wahhab

Ibn ^Abdul-Wahhab took the verses revealed to speak about the blasphemers and applied them to the Muslims. The following examples from the Qur’an illustrate this point. Allah, ta^ala, said in Surat al-Ahqaf, Ayah 5:
This verse means: [Who is more astray than the one who performs supplication (du^a’) to [worship] other than Allah; the one other than Allah he supplicates to will not answer his du^a’.]
Allah, ta^ala said in Surat Yunus, Ayah 106 :
This verse means: [Do not perform supplication (du^a’) to [worship] other than Allah; the one other than Allah you supplicate to will not benefit you and will not harm you.]

The verses in the Qur’an similar to these ones are numerous. Muhammad Ibn ^Abdul-Wahhab gravely misinterpreted the previously cited verses and said: “The Muslim who asks help from the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, other prophets, or the righteous people (salihun), or who calls or asks any of them for intercession is like those blasphemers mentioned in the Qur’an.” According to the false claim of Ibn ^Abdul-Wahhab, the Muslims who do these things are blasphemers.

He also considered visiting the grave of Prophet Muhammad and the graves of other prophets and righteous Muslims for blessings as blasphemy. Allah revealed Ayah 3 of Surat az-Zumar in reference to the mushrikun:
This verse means: [Those who worship the idols said: “We do not worship them except to achieve a higher status from Allah.”]

Ibn ^Abdul-Wahhab falsely stated: “Those who perform tawassul (asking Allah by the prophets, for example) are similar to those blasphemers mentioned in Surat az-Zumar, Ayah 3, who claim they do not worship the idols except to achieve a higher status from Allah.” He said: “The blasphemers did not believe the idols create anything; they believed Allah is the Creator.” He gave his version of proof from the Qur’an by citing Surat Luqman, Ayah 25 and Surat az-Zumar, Ayah 38, in which Allah said:
These verses mean: [If you ask them, ‘Who created the heavens and earth?’ They will say, ‘Allah’.]

In Surat az-Zukhruf, Ayah 87, Allah said:
Which means: [If you ask them, ‘Who created them?’ They will say, ‘Allah’.] Ibn ^Abdul-Wahhab falsely concluded from these verses that the Muslims who perform tawassul are similar to those blasphemers.

The Scholars Refute Ibn ^Abdul-Wahhab

In their writings to refute Ibn ^Abdul-Wahhab’s sayings, the scholars said his deduction was false. The believers did not consider the prophets or the awliya’ as gods and they did not deem them partners to Allah. Instead, they correctly believe the prophets and awliya’ are good slaves and creations of Allah, and they do not deserve to be worshipped.

The blasphemers intended in these verses believed their idols deserved Godhood. They exalted them as one would exalt his Creator, even though they believed the idols did not create the heavens and the earth. The believers, on the other hand, do not believe the prophets or righteous Muslims (awliya’) deserve to be worshipped, nor do they deserve to be attributed with Godhood, nor do they exalt them as one would exalt God. They believe these people are good slaves of Allah, His beloved ones whom He chose, and by their blessings (barakah) Allah grants His mercy to His creation. Hence, when the slaves of Allah seek the blessings (barakah) of the prophets and righteous Muslims (awliya’) they are seeking these blessings as a mercy from Allah.

There are many proofs and examples from the Qur’an and Sunnah about this basic belief of the Muslims. Muslims believe Allah is the Creator, the One Who grants benefit and inflicts harm, and the only One Who deserves to be worshipped. Muslims believe that no one other than Allah has the power to affect the creation. The prophets and righteous people do not create anything. They do not possess the power to bestow benefit or inflict harm on others, but Allah is the One Who bestows the mercy upon the slaves by the righteous Muslims’ blessings.

Hence, the belief of the blasphemers, i.e., the belief their idols deserve to be worshipped and have Godhood, is what makes them fall into blasphemy. This saying of the blasphemers, as previously cited in Surat az-Zumar, Ayah 3, was said in an effort to justify their belief when they were disproved and shown idols do not deserve to be worshipped.

How can Ibn ^Abdul-Wahhab and those who follow him find it permissible to equate the believers, who believed in tawhid, to those blasphemers, who believed in the Godhood of the idols? All the previously cited verses and the verses which are similar to them are specific to the blasphemers who associate partners with Allah–none of the believers are included.
Al-Bukhariyy narrated by the route of Ibn ^Umar, may Allah raise their ranks, that the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, described the Khawarij as those who took the verses revealed about the blasphemers and attributed them to the believers! In the narration by the route of Ibn ^Umar the Prophet said:

which means: <<What I fear most for my nation is a man who mis-explains the Qur’an and takes it out of context.>> This hadith and the previous one apply very well to the Wahhabis.

Debating With The Scholars Of Makkah

Initially, the Wahhabis sent a group to Makkah and al-Madinah thinking they would be able to spoil the belief of the scholars of these two holy cities and tamper with their belief through lies and fabrications. When they reached there and declared their beliefs, the scholars of Makkah and al-Madinah refuted them and established the Islamic evidences against them–which they could not refute. The scholars were certain about the Wahhabis’ ignorance and misguidance and found them absurd and thoughtless.

After evaluating their beliefs and finding them full of many types of blasphemy, the Wahhabis fled like frightened zebras fleeing from a lion. Hence, after establishing the proofs, the scholars wrote an attestation against the Wahhabiyyah to the Head Judge of Makkah confirming the Wahhabis as blasphemous because of their beliefs. The aim of the scholars was to disclose the misguidance of the Wahhabis and make it known to the Muslims near and far. This action took place during the rulership of Sharif Mas^ud Ibn Sa^id Ibn Sa^d Ibn Zayn, the ruler of Hijaz who ordered the imprisonment of those unjust Wahhabis. Sharif Mas^ud Ibn Sa^id Ibn Sa^d Ibn Zayn died in 1165 A.H.

Some Wahhabis managed to escape their imprisonment. They went to ad-Dar^iyyah and spoke about what they encountered in Makkah. This made the Wahhabis more devilishly haughty, and they started attacking the tribes which were loyal to the prince of Makkah.

Outbreak Of Hostilities:
Fighting In At-Ta’if, Makkah, And Juddah

The fighting between the Wahhabis and the prince of Makkah, Mawlana Sharif Ghalib Ibn Mus^id Ibn Sa^id Ibn Sa^d Ibn Zayd, broke out after 1205 A.H. Many battles took place between the prince and the Wahhabis. Although many people were killed, the Wahhabis’ strength kept intensifying. Their innovations kept propagating until most of the Bedouin tribes paid allegiance to them–even the Bedouins who were under the rulership of the prince of Makkah.

In 1217 A.H., they marched with big armies to the area of at-Ta’if. In Dhul-Qa^dah of the same year, they lay siege to the area the Muslims were, subdued them, and killed the people: men, women, and children. They also looted the Muslims’ belongings and possessions. Only a few people escaped their barbarism.

After at-Ta’if{18} came under their control, the Wahhabis planned to march towards Makkah, but this was during the time the Muslims were performing Pilgrimage, and many of the Muslims from ash-Sham and Egypt were in Makkah. The Wahhabis knew if they attacked Makkah at that time all the people performing Pilgrimage would join in fighting them. They stayed in at-Ta’if until Hajj was over, and the people had returned to their countries. Then the Wahhabis and their armies set out to attack Makkah. Sharif Ghalib did not have enough power to face these armies, so he went to Juddah. The people of Makkah were afraid the Wahhabis would treat them in the same manner the people of at-Ta’if were treated, so they negotiated and surrendered to them. The Wahhabis granted the people of Makkah security and entered Makkah on the eighth of Muharram, 1218 A.H. They occupied themselves there for fourteen days ordering the Muslims to repent and embrace Islam–since the Wahhabis falsely claimed them as blasphemers. The people were prohibited from doing what the Wahhabis incorrectly believed to be blasphemy, like performing tawassul and visiting the graves.

Having gained control of at-Ta’if and Makkah, the Wahhabis turned their armies towards Juddah to fight Sharif Ghalib. When they surrounded Juddah, Sharif Ghalib bombarded them with cannons and projectiles. He killed many Wahhabis and prevented the conquering of Juddah. After eight days, the Wahhabis departed Juddah to return to their own territories. The Wahhabis left some of their army in Makkah and appointed ^Abdul-Mu^in, the brother of Sharif Ghalib, as prince. ^Abdul-Mu^in only accepted this position to protect the people of Makkah and shelter them from the evil mistreatment of the harmful Wahhabis.

In the month of Rabi^-ul-‘Awwal of the same year, Prince Ghalib left Juddah accompanied by Sharif Basha–the governor of Juddah and the representative of the Supreme ^Uthmaniyy Sultan. They arrived in Makkah with their army and overpowered the Wahhabis. They expelled the Wahhabi army and this brought Makkah back under the authority of Sharif Ghalib.

The Capture Of Makkah

The Wahhabis left Makkah and became involved with fighting many of the tribes. They captured at-Ta’if and appointed ^Uthman al-Madayiqiyy as the governor. This governor joined forces with some of the Wahhabis’ soldiers and started fighting the tribes next to the borders of Makkah and al-Madinah until they pledged allegiance to them. They eventually subdued all the tribes and captured all the lands originally under the authority of the Governor of Makkah. After this, ^Uthman al-Madayiqiyy mobilized his army in an attempt to capture Makkah. In 1220 A.H. they lay siege to Makkah and then surrounded it from all directions to tighten this siege. They blocked the routes to the city and prevented supplies from reaching there. It was a great hardship on the people of Makkah. Food became exorbitantly expensive and then unavailable. They resorted to eating dogs.

Sharif Ghalib was compelled to ask for reconciliation with the Wahhabis. He accepted for some people to arbitrate between them. He signed an agreement with conditions stipulating the rulership of Makkah would be kept for him, and the people of Makkah would be treated leniently. The Wahhabis accepted these conditions. They entered Makkah by the end of Dhul-Qa^dah in 1220 A.H. They also gained control of al-Madinah. They plundered what was in the room of the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, took all the money that was there, and did some disgraceful acts. They appointed a man among them, Mubarak Ibn Madyan, as the governor of al-Madinah.

The Wahhabis ruled Makkah and al-Madinah for seven years.During these years, they prevented the people of ash-Sham and Egypt from entering Makkah carrying the cloak of the Ka^bah when they came to perform pilgrimage. The Wahhabis started to make the cloak for the Ka^bah from black material. They prevented the people from smoking tobacco. When they found someone smoking they punished him fiercely. During this time, the Wahhabis destroyed the domes built on the graves of the righteous Muslims.

Conclusion

This is a very brief summary of the story of Muhammad Ibn ^Abdul-Wahhab. To talk at length on each of these details would be very lengthy. The tribulations inflicted by the Wahhabis were a calamity for the Muslims. The Wahhabis shed a great deal of blood and robbed a great deal of money; their harm was prevalent and their evil spread.

Many of the hadiths of the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, spoke explicitly about this tribulation. One narration said:
which means: <<There will be people who come from the eastern side ofArabia who will recite Qur’an, but their recitation will not pass beyond their collarbones{28}. They will go out of Islam as swiftly as the arrow goes through the prey. Their sign is shaving their heads.>> This hadith was mentioned in many narrations, including Sahih-ul-Bukhariyy and other books of hadith. There is no need to expound on listing these narrations or their narrators because they are well-known and of the sahih classification.

The Prophet said: “Their sign is shaving their heads.” This is an explicit reference to the Wahhabi sect. They used to order all those who follow them to shave their heads. None of the previous sects, i.e., those who came before the Wahhabis, like the Khawarij or other innovators, had this sign.

As-Sayyid ^Abdur-Rahman al-Ahdal, the Mufti of Zabid, used to say: “There is no need for writing against the Wahhabis. For, in refuting them, it is sufficient to mention the hadith of the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam: <<Their sign is shaving their heads>> since no other innovators had ever done it.”

It happened once that a women made her point against Ibn ^Abdul-Wahhab when they compelled her to follow them and she did. He ordered her to shave her head. She told him: “Since you order the woman to shave her head, you have to order the man to shave his beard. The hair of the women is her decoration and the decoration of the man is his beard.” Ibn ^Abdul-Wahhab could not answer her.

Among of what the Wahhabis used to do was to prevent the people from asking the Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, for his intercession–although the hadiths about the Prophet’s intercession are numerous and are of the mutawatir classification. Most of his intercession is for the Muslims of his nation who committed major sins. The Wahhabis also prohibited Muslims from reading Dala’il-ul-Khayrat–which includes saying as-Salat on the Prophet and mentioning many of the Prophet’s complete descriptions. They said this is blasphemy. They also prevented Muslims from saying as-Salat on the Prophet on the minarets after the Adhan. Once a righteous blind Muslim was calling Adhan and said as-Salat on the Prophet after the Adhan. The Wahhabis brought him to Ibn ^Abdul-Wahhab who ordered his execution.

If I [the author] was to pursue the mischievous things the Wahhabis did, I would fill notebooks and lots of papers. However, what has been mentioned thus far is enough.

source

Kukla diktatör Hitler’in ortaya çıkışı ve 2. Dünya Savaşı Dünyayı yöneten aile: Rothschild Ailesi-4

4

Almanya, Birinci Dünya savaşından adeta bir enkaz halinde ve oldukça demoralize bir biçimde çıkmıştı. Devlet tüm ekonomik ve askeri gücünü kaybetmişti. Ve çok ağır yaptırımlar içeren savaş tazminatı anlaşmalarına imza atmışlardı. Ancak Almanya’nın borçlu olduğu ülkelerin merkez bankalarının Rothschild ailesine ait olduğundan, Almanya nerdeyse sadece Yahudi Rothschild ailesine borçluydu. Rothschild ailesi, Almanya’nın, bu yüklü borcun onda birini dahi ödeyemeyeceğini biliyordu.

Alman Merkez Bankası’nın
Rothschild Ailesi’ne devri
Rothschild Ailesi, Alman Merkez Bankası’nın kendilerine devredilmesi karşılığında dış borçlarının silinmesini teklif etti ve Almanlar teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Aslında bu durum sonun başlangıcıydı. Bırakın savaşacak parayı ve silahı, savaşta askere alacak erkek vatandaşı bile kalmayan Almanya tekrar tüm dünyaya kafa tutacak gücü nereden ve nasıl bulabilirdi?
Bunun için ancak Tanrının yardımı gerekirdi. Ancak daha onlar intikam planını yapmadan önce, Rothschild ailesi onlar için çok gizli bir plan yapmıştı bile. Bu plana göre sahte ama çok inandırıcı bir faşizm rüzgarı Avrupa’da esecek ve Yahudilere en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir şekilde şiddet ve baskı uygulanarak İsrail’e göç etmeye mecbur bırakılacaklardı. Bu planın ilk bölümü Almanya’nın ekonomisinin ayağa kaldırılması ve hızla silahlanmasının sağlanmasıydı. Muazzam bir ekonomik ve askeri güce kavuşan Almanya’nın başına 1. Dünya savaşında er olarak savaşan fanatik milliyetçi Hitler getirildi.
İtalya ise Alman Faşizmi’nin etkisi altında kalmış ve iktidara Mussolini gelmiştir. Mussolini’nin iktidara gelmesi Rotschild ailesinin bir planı değil kendiliğinden gelişmiş bir olaydı ama bu durum Rothschild ailesinin ekmeğine yağ sürmüştü. Hitler, hitabet yeteneği ve ürkütücü karizması ile Alman halkını yediden yetmişe peşinden koşturmuştur. Hitler’in konuşmalarında ve toplantılarında ise şaşırtıcı bir biçimde ana hedef Yahudilerdir.
Hitler’in iktidara gelmesinden önce kardeş gibi bir arada yaşayan Alman ve Yahudi halkları birbirlerine hiçbir zararlarının dokunmamasına rağmen oluşturulan yapay kaos ortamı yüzünden birbirleri ile kanlı bıçaklı hale gelmişlerdir. Savaştan önce Yahudi işadamlarına Nazi gençlerinin düzenlediği saldırılar, ev kundaklamalar ve cinayetler ortamı iyice germiştir. Zengin olan Yahudiler bir yolunu bulup Almanya’yı terk etseler de, fakir olan zararsız Yahudiler bir yere gidecek paraları olmadığından oldukları yerde kala kalmışlardı.
O dönemler savaş dönemleri olduğundan Almanya’nın dışına çıkmak için büyük paralar ve bazı önemli bağlantılar şarttı. Hitler savaşı başlatmış ve Almanya’nın sahte intikam harekatı başlamıştı. Almanya savaşın ilk yıllarında başarı göstermiş ve Fransa, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerin tamamını çok kısa sürede ele geçirmişti. Özellikle Paris’e 2 saatte giren Nazi orduları İngiltere ve İspanya’nın iyice ürkmesine neden olmuştur. İngiltere’yi hava saldırıları ile darmadağın eden Nazi orduları bir taraftan da sözde Yahudi soykırımı yapmaya başlamıştır.
Yahudiler bir bir katledilmiş ve imha fırınlarında yakılmıştır. Ortada öyle korkunç bir ortam vardır ki, savaştan sonra bölgeyi teftişe gelen Amerikalı generaller bile uçaklarından iner inmez havadaki pis kokudan dolayı hava alanında kusmuşlardır. Havadaki pis kokunun nedeni ise sürekli olarak yakılan insan cesetleri ve çürümüş cesetlerdir. Savaştan sonra tam bir korku ülkesine dönen Almanya’da ortaya atılan iddialara göre neredeyse hiç Yahudi bırakılmamıştır. Ancak Sovyet araştırmacılar durumun hiç de öyle olmadığını savaşta katledilenlerin sadece Yahudi olmadığını net ve çarpıcı belgelerle kanıtlamışlardır. Bu belgelere göre savaşta öldürülenlerin çoğu Ermeni, Çingene ve Polonyalılardı. Geriye kalan zengin Yahudiler Rotscild ailesinin kurduğu paravan şirketler aracılığı ile ve Amerikan askerlerinin denetiminde, gizlice (Amerika’ya değil) İsrail’e kaçırılmışlardır. İsrail’e getirildikleri dönemden İsrail devleti kuruluncaya kadar olan süreçte tabiri caizse Allah’ın dağında prefabrik usulü yapılmış evlerde kalmışlar ve büyük zorluk çekmişlerdi. Kaçmak için girişimlerde bulunanlar ise Tevrat’ın emrettiği bir biçimde idam edilmişlerdir. Neticede yaratılan sahte milliyetçi bir hava ile sözde Yahudi soykırımı yapılmış, tüm dünyada Yahudilere yönelik şiddet eylemlerine girişilmiş ve Yahudiler İsrail’e göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Yani Rotschild ailesi 1. Dünya savaşında yarım bıraktığı işi 2. Dünya savaşında tamamlayabilmiştir. Aşırı dindar bir aile olan Rotschild ailesi, kendilerine göre, Tanrı’ya olan sözü yerine getirmiştir.

source

 

Hz. Muhammed’in Mezarını Yıkılmaktan Atatürk Kurtardı yalanı

Hz. Muhammed’in Mezarını Yıkılmaktan Atatürk Kurtardı yalanı

M. Kemal Atatürk, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) mezarını yıkılmaktan kurtardı yalanı…

 

Gerek bana ulaşan özel mesajlar, gerekse sayfamıza gelen neredeyse her kemalistin bu asılsız iddiayı “gururla” dile getirmesi, beni bu yazıyı yazmaya icbar etti.

Evvela bu asılsız iddiayı buraya yazalım…

Iddia şöyle:

“Hz. Muhammed’in mezarını yıkıp, yerini degiştirmek isteyen zamanın Suud kralına Atatürk’ün kendi el yazısı ve imzasıyla çektigi telgraf:

Not: Yazıya başlarken Krala sayın kelimesini kullanmıyor..

‘Suud kralının dikkatine !! Tarafımıza ulaşan haberlere göre Allah’ın sevgili ve özel kulu, elçisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın kabrini yıkıp yerini degiştirecekmişsin. O mezarın tek taşına dokunursan Kurtuluş Savaşı’nı bırakır ordularımla aşağı inerim.’

26 Haziran 1919 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(Cumhurbaşkanlığı Atatürk Özel Arşivi)”

***

Birde düştükleri “not”ta; Krala “sayın” kelimesi kullanmadığını belirtmişler… Ne kadar da gururlanıyorlardır kimbilir.

Gelelim cevabımıza…

1 – “Sözde” telgraf “el yazısıyla” çekilmiş… Faks mı bu mübarek, el yazısıyla çekilebilsin? Telgraf sisteminde mürekkepli kalem bir kağıt şerit üzerine nokta (.) veya çizgi (-) şeklinde şekiller çizer. Daha sonra ise Samuel Morse ve yardımcısı Vail bu sistemi geliştirdiler. “Nokta ve çizgilerden” oluşan bir kodlama sistemi ortaya çıkardılar. Bu kodlama sistemi, daha sonra tüm dünyada kabul gören Mors alfabesiydi.[1]

2 – “Sözde” telgraf; “Mustafa Kemal *Atatürk*” imzasını taşıyor. Halbuki “Atatürk” soyadı taa 24 Kasım 1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla kendisine verilmiştir.[2]

3 – Dışişleri ile ilgili yazışmalar “Dışişleri Bakanlığı” arşivinde muhafaza edilir. Oysa bu “sözde” telgrafın kaynağı “Cumhurbaşkanlığı” arşividir. Üstelik “sözde” belgenin hangi dosya ve numarada olduğu hakkında bilgi de verilmemiş. Böyle kaynak olur mu? Zaten böyle bir belge olmadığı için numarası verilemiyor olsa gerek. Eğer böyle bir belge varsa çıkarın ortaya. Şayet bulamıyorsanız yok hükmündedir, olmayan bir belge nasıl delil olur?

4 – “Suud Kralına” çekildiği iddia edilen telgrafın tarihi “26 Haziran 1919’dur. Oysa Suudi Arabistan Krallığı taa 23 Eylül 1932 tarihinde kurulmuştur.[3]

Bazıları da telgrafın 1926 yılında çekildiğini iddia ederler… Ancak bu tarih “sözde” telgrafın içeriği ile çelişmektedir. Zira metinde:

“O mezarın tek taşına dokunursan **Kurtuluş Savaşı’nı** bırakır ordularımla aşağı inerim.”

ifadeleri yer alıyor. 1926 yılında Kurtuluş Savaşı mı vardı? Kurtuluş Savaşı 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Kısaca bu iddianın aslı yoktur, saçma bir iddiadır.

Nevzat Yalçıntaş, bunu M. Kemal Atatürk’ü müslüman göstermek için uydurduklarını Kadir Mısıroğlu’na itiraf etmiş ve Kadir Mısıroğlu da bunu televizyonda açıklamıştır. Nevzat Yalçıntaş’ın Kadir Mısıroğlu’nu yalanladığını da duymadık.

Söz konusu videoyu izlemek için şu linke tıklayınız:

http://www.youtube.com/watch?v=2IwL0Hh67Z8

(Salavat: Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.)

***

Bırakın M. Kemal Atatürk’ün taa Arabistan’da Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimizin mezarını yıkılmaktan kurtarmasını; daha Bursa’da bulunan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Cennet Mekan Osman Gazi’nin sandukasını iki paralık yunan ordusuna karşı koruyamamıştır. Dileyen bu konumuza bakabilir:

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/07/16/bursa-m-kemal-ataturkun-emriyle-carpisilmadan-bosaltildi/

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu, Belgelerle Gerçek Tarih, sayfa 103.

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Telgraf

[2] T.C. Resmî Gazete, 24 Aralık 1934, sayı 2888, sayfa 4565.

[3] Konya Ticaret Odası, Suudi Arabistan Krallığı Ülke Raporu, Etüd-Araştırma Servisi Ocak 2009, sayfa 1.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

“Cumhuriyet döneminde çok zulüm gördük”

“Cumhuriyet döneminde çok zulüm gördük”

 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Yusuf Çobanoğlu, Cumhuriyet’in kuruluşuyla beraber Camii ve medreselerin kapatıldığını, Kur’an-ı Kerim ve Arapça alfabesinin yasaklandığını, şeyh ve âlimlerin darağaçlarında sallandırıldığını hatırlatarak yapılan zulümlere dikkat çekti. 

MARDİN – Kızıltepe (Qoser) ilçesine bağlı Sürekli (Dıeme) köyünde doğan ve şuan 110 yaşında olduğunu söyleyen Yusuf Çobanoğlu, Osmanlı döneminde sultanların var olduğunu, ancak ırkçılığın olmadığını ifade ederek Cumhuriyet’in kuruluşuyla bu zulümlere yaşadıklarını söyledi.

İki kıtlık dönemi gördüğünü söyleyen Çobanoğlu, “Askerlik hariç köyden hiç ayrılmadım, hayatımı burada sürdürüyorum ve şuan 110 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Kur’an-ı Kerim’i okuyorum, okuduğumu da anlıyorum. Ramazan’da orucumu tutuyorum, inanın Ramazan’ın bitmesini hiç istemiyordum. Elhamdülillah bu güne kadar sıhhatim yerinde. Bizim zamanımızda elektrik yoktu, her köyde de imam yoktu. Tepe bulunan köylerde Ramazan ayında akşam ezanı vakti dolduğunda köy imamı birini görevlendirip tepenin başında ateş yakılıyordu, civar köyleri iftar vaktinin geldiğini anlasınlar diye. Ben iki kıtlık dönemi gördüm… Birinci kıtlık döneminde çocuktum tam hatırlamıyorum; ama ikinci kıtlığı ise tam hatırlıyorum. Kumul diye bir hayvan mahsulümüze musallat olmuştu, mahsulün hepsini kökten kurutuyordu. Eskiden imkânlar çok kıttı, bütün işler insan bedeniyle yapılıyordu, tarlalarımızı hayvanlarla sürüyorduk, bölgemizde pamuk ekilmiyordu, sadece Buğday, Mercimek ve Nohut ekiliyordu. Bunlar o zaman altından daha değerliydi, bunlarla geçimimizi sağlıyorduk” diye konuştu.

“Osmanlı zamanında Kur’an’a göre hüküm verilirdi”
Osmanlı dönemini gördüğünü ve o dönümde Kur’an-ı Kerim’e göre hüküm verildiğini belirten Çobanoğlu, sözlerine şöyle devam etti, “Gerçekten o dönem bambaşkaydı; çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) şeriatı hâkim idi. Halk arasında bir sorun olduğu zaman imama giderlerdi, hâkimler o zaman imamdı. İmam olmayan hâkim olamıyordu, hâkimler Kur’an-ı Kerim’i getirip ona göre hüküm veriliyordu. ‘İmam demişse doğrudur’ diyorlardı, şimdi ise Kur’an’a yemin ediliyor, ama bazıları inanmıyor.”

Osmanlı’nın çöküşü…
Sultan Abdülhamid’e yapılan komplodan sonra Osmanlı Devleti’nin çöküşü başladığını ve savaşların başladığını ifade eden Çobanoğlu, “Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve ordu komutanı Fevzi Çakmak Erzurum’a gittiler. Erzurum halkı aşiretti, aşiretleri toplandılar ve yeni bir devlet inşa etme kararını aldılar. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdular. Atatürk Cumhurbaşkanı oldu, ismet İnönü Başbakan, Fevzi Çakmak’ta mareşal oldu. Suriye ve Irak; Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı çıktılar, ‘Biz İslam devletiyiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni kabul etmiyoruz’ dediler. Atatürk ve ekibi, devleti kurduktan sonra Şeyh Said’e yöneldi, Şeyh Said’e komplolar kurarak Şeyh Said ve arkadaşlarını idam ettiler. Devleti kurmadan önce Türk-Kürt-Arap ayrımı yoktu, ama yeni devlet kurulduktan sonra, ayrımcılık yapıldı ve Şey Said ve arkadaşları idam edildi” dedi.

İsmet İnönü döneminde zulümler çoğaldı
Atatürk öldükten sonra İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Çobanoğlu, İsmet İnönü döneminde zulümlerin daha da çoğaldığını söyledi. Çobanoğlu, “İsmet İnönü’de İslam adına hiçbir şey yoktu. Camilerin hepsini kapatıp kimse gitmesin diye nöbetçi dikiyordu. Arapça alfabeyi kökten yasakladı, Arapça kitapları ve Kur’an-ı Kerim’i yasakladı, insanları helake götüren dini kaldıran İsmet İnönü’ydü. Hasadımızı topluyorduk, ‘hasadın yarısını hükümete vereceksiniz’ diyorlardı. Bizden zorla aldıkları hasadın hamal parasını dahi bizden tahsil ediyorlardı. Bunu da siz vereceksiniz diyorlardı, hem zorla malımız bizden alıyorlardı, hem de hamal parası bize ödettiriyorlardı” diye konuştu.

Bölgede Şapka giymeyen birçok âlimin asıldığına dikkat çeken Çobanoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı; “Şapka kâfirlerin giysisi olduğu için Müslümanlar kabul etmedi. Bir ilçeye ya da bir ile gittiğin zaman geniş elbise, fes, takke giymeyi bırakmıyorlardı. Hatta ev eve dolaşıp, yasaklandığını söylüyorlardı. Bir gün ben hayvanları otluyordum, başımda da sarık vardı. Şapka giymediğim için2 asker önümü kestiler, ‘sarığın yasak olduğunu bilmiyor musun’ dediler. Beni öyle bir dövdüler ki ölümden döndüm. Sarığımı da yırttılar biz bu zulümleri de gördük.”(Mehmet Aslan – İLKHA)

Hard Target

Hard Target Smart kid making an observation tells it how it is!
my dude….if only 10% of our youth thought like this we’d be better off.

Iraq Accuses Britain of Delivering Weapons to Islamic State

By Kurt Nimmo | infowars.com

Iran’s FAR News Agency reports the Iraq Army has shot down two British planes delivering weapons to the Islamic State.

“The Iraqi Parliament’s National Security and Defense Committee has access to the photos of both planes that are British and have crashed while they were carrying weapons for the ISIL,” Head of the committee Hakem al-Zameli said, according to the Arabic-language information center of the Islamic Supreme Council of Iraq.

The incident was reported by foreign and alternative media but not mentioned by the establishment media in the U.S. Europe.

Hakem al-Zameli, a senior Iraqi legislator, added that the current government in Baghdad is receiving daily reports from security forces in al-Anbar province about flights airdropping weapons to ISIS.

He said the U.S. wants to promote chaos in Iraq and does this by supporting the Islamic State.

Other Iraqi lawmakers are complaining about the situation.

“We have discovered weapons made in the US, European countries and Israel from the areas liberated from ISIL’s control in Al-Baqdadi region,” the al-Ahad news website quoted the head of the al-Anbar Provincial Council Khalaf Tarmouz as saying.

Weapons made in Europe and Israel were also discovered in Ramadi, Tarmouz said.

“The US drops weapons for the ISIL on the excuse of not knowing about the whereabouts of the ISIL positions and it is trying to distort the reality with its allegations,” he said.

[…]

Read the rest: infowars.com

Here’s the FAR News Agency report:

Iraqi Army Downs 2 UK Planes Carrying Weapons for ISIL

From: farsnews.com

Iraq’s army has shot down two British planes as they were carrying weapons for the ISIL terrorists in Al-Anbar province, a senior lawmaker disclosed on Monday.
“The Iraqi Parliament’s National Security and Defense Committee has access to the photos of both planes that are British and have crashed while they were carrying weapons for the ISIL,” Head of the committee Hakem al-Zameli said, according to a Monday report of the Arabic-language information center of the Islamic Supreme Council of Iraq.

He said the Iraqi parliament has asked London for explanations in this regard.

The senior Iraqi legislator further unveiled that the government in Baghdad is receiving daily reports from people and security forces in al-Anbar province on numerous flights by the US-led coalition planes that airdrop weapons and supplies for ISIL in terrorist-held areas.

The Iraqi lawmaker further noted the cause of such western aids to the terrorist group, and explained that the US prefers a chaotic situation in Anbar Province which is near the cities of Karbala and Baghdad as it does not want the ISIL crisis to come to an end.

Earlier today, a senior Iraqi provincial official lashed out at the western countries and their regional allies for supporting Takfiri terrorists in Iraq, revealing that US and Israeli-made weapons have been discovered from the areas purged of ISIL terrorists.

“We have discovered weapons made in the US, European countries and Israel from the areas liberated from ISIL’s control in Al-Baqdadi region,” the Al-Ahad news website quoted Head of Al-Anbar Provincial Council Khalaf Tarmouz as saying.

He noted that the weapons made by the European countries and Israel were discovered from the terrorists in the Eastern parts of the city of Ramadi.

Al-Zameli had also disclosed in January that the anti-ISIL coalition’s planes have dropped weapons and foodstuff for the ISIL in Salahuddin, Al-Anbar and Diyala provinces.

Al-Zameli underlined that the coalition is the main cause of ISIL’s survival in Iraq.

“There are proofs and evidence for the US-led coalition’s military aid to ISIL terrorists through air(dropped cargoes),” he told FNA in January.

He noted that the members of his committee have already proved that the US planes have dropped advanced weaponry, including anti-aircraft weapons, for the ISIL, and that it has set up an investigation committee to probe into the matter.

“The US drops weapons for the ISIL on the excuse of not knowing about the whereabouts of the ISIL positions and it is trying to distort the reality with its allegations.

He noted that the committee had collected the data and the evidence provided by eyewitnesses, including Iraqi army officers and the popular forces, and said, “These documents are given to the investigation committee … and the necessary measures will be taken to protect the Iraqi airspace.”

Also in January, another senior Iraqi legislator reiterated that the US-led coalition is the main cause of ISIL’s survival in Iraq.

“The international coalition is only an excuse for protecting the ISIL and helping the terrorist group with equipment and weapons,” Jome Divan, who is member of the al-Sadr bloc in the Iraqi parliament, said.

He said the coalition’s support for the ISIL is now evident to everyone, and continued, “The coalition has not targeted ISIL’s main positions in Iraq.”

In late December, Iraqi Parliamentary Security and Defense Commission MP disclosed that a US plane supplied the ISIL terrorist organization with arms and ammunition in Salahuddin province.

MP Majid al-Gharawi stated that the available information pointed out that US planes are supplying ISIL organization, not only in Salahuddin province, but also other provinces, Iraq TradeLink reported.

He added that the US and the international coalition are “not serious in fighting against the ISIL organization, because they have the technological power to determine the presence of ISIL gunmen and destroy them in one month”.

Gharawi added that “the US is trying to expand the time of the war against the ISIL to get guarantees from the Iraqi government to have its bases in Mosul and Anbar provinces.”

Salahuddin security commission also disclosed that “unknown planes threw arms and ammunition to the ISIL gunmen Southeast of Tikrit city”.

Also in Late December, a senior Iraqi lawmaker raised doubts about the seriousness of the anti-ISIL coalition led by the US, and said that the terrorist group still received aids dropped by unidentified aircraft.

“The international coalition is not serious about air strikes on ISIL terrorists and is even seeking to take out the popular (voluntary) forces from the battlefield against the Takfiris so that the problem with ISIL remains unsolved in the near future,” Nahlah al-Hababi told FNA.

“The ISIL terrorists are still receiving aids from unidentified fighter jets in Iraq and Syria,” she added.

Hababi said that the coalition’s precise airstrikes are launched only in those areas where the Kurdish Pishmarga forces are present, while military strikes in other regions are not so much precise.

In late December, the US-led coalition dropped aids to the Takfiri militants in an area North of Baghdad.

Field sources in Iraq told al-Manar that the international coalition airplanes dropped aids to the terrorist militants in Balad, an area which lies in Salahuddin province North of Baghdad.

In October, a high-ranking Iranian commander also slammed the US for providing aid supplies to ISIL, adding that the US claims that the weapons were mistakenly airdropped to ISIL were untrue.

“The US and the so-called anti-ISIL coalition claim that they have launched a campaign against this terrorist and criminal group – while supplying them with weapons, food and medicine in Jalawla region (a town in Diyala Governorate, Iraq). This explicitly displays the falsity of the coalition’s and the US’ claims,” Deputy Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Brigadier General Massoud Jazayeri said.

The US claimed that it had airdropped weapons and medical aid to Kurdish fighters confronting the ISIL in Kobani, near the Turkish border in Northern Syria.

The US Defense Department said that it had airdropped 28 bundles of weapons and supplies, but one of them did not make it into the hands of the Kurdish fighters.

Video footage later showed that some of the weapons that the US airdropped were taken by ISIL militants.

The Iranian commander insisted that the US had the necessary intelligence about ISIL’s deployment in the region and that their claims to have mistakenly airdropped weapons to them are as unlikely as they are untrue.

Source: farsnews.com

Iraqi Army Downs Two UK Planes Carrying Weapons for ISIS

plane2-2yl4y2yyfqpw3dg2drjxmy

There have already been been numerous reports that US led coalition planes have been air dropping supplies and weapons to Islamic State terrorists….

From Fars News Agency:

Iraq’s army has shot down two British planes as they were carrying weapons for the ISIL terrorists in Al-Anbar province, a senior lawmaker disclosed on Monday.

Iraqi Army Downs Two UK Planes Carrying Weapons for ISIS

“The Iraqi Parliament’s National Security and Defense Committee has access to the photos of both planes that are British and have crashed while they were carrying weapons for the ISIL,” Head of the committee Hakem al-Zameli said, according to a Monday report of the Arabic-language information center of the Islamic Supreme Council of Iraq.

He said the Iraqi parliament has asked London for explanations in this regard.

The senior Iraqi legislator further unveiled that the government in Baghdad is receiving daily reports from people and security forces in al-Anbar province on numerous flights by the US-led coalition planes that airdrop weapons and supplies for ISIL in terrorist-held areas.

The Iraqi lawmaker further noted the cause of such western aids to the terrorist group, and explained that the US prefers a chaotic situation in Anbar Province which is near the cities of Karbala and Baghdad as it does not want the ISIL crisis to come to an end.

Earlier today, a senior Iraqi provincial official lashed out at the western countries and their regional allies for supporting Takfiri terrorists in Iraq, revealing that US and Israeli-made weapons have been discovered from the areas purged of ISIL terrorists.

“We have discovered weapons made in the US, European countries and Israel from the areas liberated from ISIL’s control in Al-Baqdadi region,” the Al-Ahad news website quoted Head of Al-Anbar Provincial Council Khalaf Tarmouz as saying.

He noted that the weapons made by the European countries and Israel were discovered from the terrorists in the Eastern parts of the city of Ramadi.

Al-Zameli had also disclosed in January that the anti-ISIL coalition’s planes have dropped weapons and foodstuff for the ISIL in Salahuddin, Al-Anbar and Diyala provinces.

Al-Zameli underlined that the coalition is the main cause of ISIL’s survival in Iraq.

“There are proofs and evidence for the US-led coalition’s military aid to ISIL terrorists through air(dropped cargoes),” he told FNA in January.

He noted that the members of his committee have already proved that the US planes have dropped advanced weaponry, including anti-aircraft weapons, for the ISIL, and that it has set up an investigation committee to probe into the matter.

“The US drops weapons for the ISIL on the excuse of not knowing about the whereabouts of the ISIL positions and it is trying to distort the reality with its allegations.

He noted that the committee had collected the data and the evidence provided by eyewitnesses, including Iraqi army officers and the popular forces, and said, “These documents are given to the investigation committee … and the necessary measures will be taken to protect the Iraqi airspace.”

Also in January, another senior Iraqi legislator reiterated that the US-led coalition is the main cause of ISIL’s survival in Iraq.

“The international coalition is only an excuse for protecting the ISIL and helping the terrorist group with equipment and weapons,” Jome Divan, who is member of the al-Sadr bloc in the Iraqi parliament, said.

He said the coalition’s support for the ISIL is now evident to everyone, and continued, “The coalition has not targeted ISIL’s main positions in Iraq.”

In late December, Iraqi Parliamentary Security and Defense Commission MP disclosed that a US plane supplied the ISIL terrorist organization with arms and ammunition in Salahuddin province.

MP Majid al-Gharawi stated that the available information pointed out that US planes are supplying ISIL organization, not only in Salahuddin province, but also other provinces, Iraq TradeLink reported.

He added that the US and the international coalition are “not serious in fighting against the ISIL organization, because they have the technological power to determine the presence of ISIL gunmen and destroy them in one month”.

Gharawi added that “the US is trying to expand the time of the war against the ISIL to get guarantees from the Iraqi government to have its bases in Mosul and Anbar provinces.”

Salahuddin security commission also disclosed that “unknown planes threw arms and ammunition to the ISIL gunmen Southeast of Tikrit city”.

Also in Late December, a senior Iraqi lawmaker raised doubts about the seriousness of the anti-ISIL coalition led by the US, and said that the terrorist group still received aids dropped by unidentified aircraft.

“The international coalition is not serious about air strikes on ISIL terrorists and is even seeking to take out the popular (voluntary) forces from the battlefield against the Takfiris so that the problem with ISIL remains unsolved in the near future,” Nahlah al-Hababi told FNA.

“The ISIL terrorists are still receiving aids from unidentified fighter jets in Iraq and Syria,” she added.

Hababi said that the coalition’s precise airstrikes are launched only in those areas where the Kurdish Pishmarga forces are present, while military strikes in other regions are not so much precise.

In late December, the US-led coalition dropped aids to the Takfiri militants in an area North of Baghdad.

Field sources in Iraq told al-Manar that the international coalition airplanes dropped aids to the terrorist militants in Balad, an area which lies in Salahuddin province North of Baghdad.

In October, a high-ranking Iranian commander also slammed the US for providing aid supplies to ISIL, adding that the US claims that the weapons were mistakenly airdropped to ISIL were untrue.

“The US and the so-called anti-ISIL coalition claim that they have launched a campaign against this terrorist and criminal group – while supplying them with weapons, food and medicine in Jalawla region (a town in Diyala Governorate, Iraq). This explicitly displays the falsity of the coalition’s and the US’ claims,” Deputy Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Brigadier General Massoud Jazayeri said.

The US claimed that it had airdropped weapons and medical aid to Kurdish fighters confronting the ISIL in Kobani, near the Turkish border in Northern Syria.

The US Defense Department said that it had airdropped 28 bundles of weapons and supplies, but one of them did not make it into the hands of the Kurdish fighters.

Video footage later showed that some of the weapons that the US airdropped were taken by ISIL militants.

The Iranian commander insisted that the US had the necessary intelligence about ISIL’s deployment in the region and that their claims to have mistakenly airdropped weapons to them are as unlikely as they are untrue.

Report by Fars News Agency

source

 

Albert Einstein’s 1948 letter to the New York Times

Albert Einstein’s 1948 letter to the New York Times

If we want to understand the real history of the Israeli/Palestinian conflict, we can turn to a trustworthy Jewish source: Albert Einstein. Einstein was a humanitarian and peace activist, in addition to being one of the greatest scientists of all time. What did this extremely intelligent, wonderfully wise and warmly humane Jew have to say about Israel’s treatment of Palestinians? In his landmark letter to the New York Times in 1948, Einstein clearly and candidly explained why Israel’s militant Zionist leaders were not to be trusted and did not deserve money or support from Americans. (You can find scanned images of the Einstein letter online, and because it appeared in a major American newspaper its authenticity is not in doubt.) The letter was also signed by Hannah Arendt, Sidney Hook and more than 20 other Jewish intellectuals who wanted to alert Americans and the larger world to the dangers of emergent racism, fascism, terrorism and religious fanaticism in the newly-formed state of Israel. They also foresaw and predicted the disastrous results we see today in Israel/Palestine. I have annotated the letter with [bracketed comments] to help readers better understand how the “Einstein Letter” relates to the present situation. Other prominent, world-esteemed Jews have strongly opposed the policies and methods of the militant Zionists, including Sigmund Freud, Franz Kafka, Isaac Asimov, Erich Fromm and Noam Chomsky. They have been joined by great men of peace like Mohandas Gandhi, Nelson Mandela, Desmond Tutu and Jimmy Carter.—Michael R. Burch, an editor and publisher of Holocaust and Nakba poetry

Christians may want to consider the ethical questions What does the Bible say? What would Jesus do?

from Letters to the New York Times
December 4, 1948

New Palestine Party
Visit of Menachem Begin and Aims of Political Movement Discussed

TO THE EDITORS OF THE NEW YORK TIMES:

Among the most disturbing political phenomena of our times is the emergence in the newly created state of Israel of the “Freedom Party” (Tnuat Haherut), a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and Fascist parties. It was formed out of the membership and following of the former Irgun Zvai Leumi, a terrorist, right-wing, chauvinist organization in Palestine.

The current visit of Menachem Begin, leader of this party, to the United States is obviously calculated to give the impression of American support for his party in the coming Israeli elections, and to cement political ties with conservative Zionist elements in the United States. Several Americans of national repute have lent their names to welcome his visit. It is inconceivable that those who oppose fascism throughout the world, if correctly informed as to Mr. Begin’s political record and perspectives, could add their names and support to the movement he represents.

[Einstein made the point that supporting Jewish fascists like Menachem Begin was like supporting Nazis. Unfortunately, many prominent Americans have supported the fascist movement led by Begin and his disciples, who now firmly control Israel. Begin founded Herut in 1948. It was the political twin of the Irgun, a violent terrorist group headed by Begin. Both were ultra-right-wing organizations that opposed any ceasefires or negotiations with Arabs, preferring to expand Israel’s territory in defiance of international law and the U.N. mandate that partitioned Palestine, defining Israel’s borders. Before entering politics, Begin had been the preeminent terrorist in the Middle East, wantonly murdering British, Jewish and Arab civilians. His most notorious act was blowing up the King David Hotel in 1946. That explosion killed 91 people and wounded 46 others, most of them hotel staff and other civilians. (This remains the single most deadly act of terrorism in Israel/Palestine to this day.) It was not just peace-loving intellectuals who compared Begin to European fascists like Hitler, because David Ben-Gurion, Israel’s George Washington and first prime minister, who was no shrinking violet, said similar things. But by the mid-1960s Israel’s voters were swinging hard to the extreme right. A 1964 government resolution calling for the reinternment of Zeev Jabotinsky’s remains in Israel signaled Herut’s and Begin’s ascendency. (Jabotinsky was the creator of the fascist “Iron Wall” doctrine, which maintains that Jews must crush the spirit and will of Palestinians through superior firepower and sheer brutality, rather than seeking peace through diplomacy and compromise.) In 1977, the former über-terrorist Begin was elected prime minister in a landslide. In his book Palestine: Peace, not Apartheid, former U.S. president and Nobel Peace Prize Laureate Jimmy Carter mentioned the sea change that took place in Israel’s policies after Begin came to power. Begin’s administration promoted the construction of illegal Jewish settlements in the West Bank and Gaza, in effect expanding Israel’s borders by allowing robber barons to steal land from defenseless Palestinian farmers and their families. Begin also authorized the 1982 invasion of Lebanon, which became Israel’s Vietnam. As Israeli military involvement in Lebanon deepened, and the Sabra and Shatila massacre shocked the world, Begin grew increasingly isolated. He resigned from politics in 1983, but his racist, fascist spirit lives on in disciples of his and Jabotinsky’s, such as Israel’s current prime minister, Benyamin “Bibi” Netanyahu.]

Before irreparable damage is done by way of financial contributions, public manifestations in Begin’s behalf, and the creation in Palestine of the impression that a large segment of America supports Fascist elements in Israel, the American public must be informed as to the record and objectives of Mr. Begin and his movement.

[Unfortunately, the American pubic, through their government, have supplied Israel with hundreds of billions of dollars in financial aid and advanced weapons. That “aid” has been used by Israel to practice large-scale ethnic cleansing in the Occupied Palestinian Territories. This ethnic cleansing begins with home demolitions (more than 24,000 according to the Israeli Committee Against Home Demolitions), which are followed by Israel’s euphemistic “settlement expansions.” Funding this wildly unjust system, which has been compared to a new Holocaust, has created the impression in Palestine and throughout the Muslim world that Americans are raging hypocrites when they talk about “equal rights,” “justice” and “democracy.” Muslims have correctly concluded that the U.S. will always support Israel, no matter how cruelly, brutally and offensively it treats Palestinians, Bedouins and other non-Jews in its quest for free land and ever-expanding borders. The results have included 9-11, two horrific wars, multitudes of lives lost on both sides, and trillions of dollars in unpaid war debt that threatens not only the solvency of the U.S., but also that of the free world. If the dollar plummets in value, or if the U.S. can no longer borrow money, what will happen to the economies of Germany, Japan, and other countries that rely on exports to Americans?]

The public avowals of Begin’s party are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future.

[If we heed Einstein’s wisdom, and judge Israel by its actions—apartheid, ethnic cleansing, strafing its victims in Gaza—rather than by oceans of self-serving propaganda, the racist/fascist nature of its government quickly becomes apparent. Or we can simply read what prime ministers of Israel and other prominent Zionists have said themselves. Please keep in mind that when the terms “transfer,” “eviction” and “removal” are used, the Zionists are talking about ethnic cleansing: a crime against humanity. When the right of return is denied to Palestinians, this means the victims of ethnic cleansing are being collectively sentenced to remain stateless, rightless refugees forever. When the term “expropriation” is used, it means the theft of Palestinian land via superior firepower, which is armed robbery. Here now are the leading Zionists in their own words; you can judge for yourself whether Einstein was correct, or not …

“Spirit [ethnically cleanse] the penniless [Arab] population across the border by denying them employment.”—Theodore Herzl, the founder of Zionism
“This REMOVAL [ethnic cleansing] of the poor [Arabs] must be carried out discreetly and circumspectly.”—Herzl (who obviously knew it was wrong)
“It is our right to TRANSFER [ethnically cleanse] the Palestinians!”—Transfer Committee Director Yossef Weitz, who oversaw Israel’s pogroms
“We [Zionists] all applaud, day and night, the IRON WALL.”—Ze’ev Jabotinsky, spiritual father of the Likud and disciples like Menachem Begin
“This IRON WALL is our policy towards the Arabs. To formulate it any other way would be hypocrisy.”—Jabotinsky
“Zionist colonization … must either be terminated, or carried out in defiance of the will of the native population.”—Jabotinsky
“Zionism is a colonizing adventure and, therefore, it stands or falls on the question of armed forces.”—Jabotinsky
“The Arab is culturally backward … his instinctive patriotism … cannot be bought, it can only be curbed by major force.”—Jabotinsky
“There is no justice, no law, no God in heaven; only a single law which decides and supersedes all: [Jewish] settlement.”—Jabotinsky
“I devote my life to the rebirth of the Jewish State, with a Jewish majority, on both sides of the Jordan.”—Jabotinsky
“The Islamic soul must be broomed [swept, ethnically cleansed] out of Eretz-Yisrael.”Jabotinsky
“Hitler—as odious as he is to us—has given this idea [ethnic cleansing] a good name in the world.”—Jabotinsky
“Zionism is a TRANSFER of the Jews.”—David Ben-Gurion, Israel’s first Prime Minister, defining Zionism as ethnic cleansing/replacement
“The compulsory TRANSFER of the Arabs … could give us something we never had [even in Biblical times].”—Ben-Gurion
“Jewish power, which grows steadily, will also increase our possibilities to carry out the TRANSFER on a large scale.”—Ben-Gurion
“With compulsory TRANSFER we can have a vast area … I don’t see anything immoral in it.”—Ben-Gurion
“It is impossible to imagine general EVACUATION without compulsion, and brutal compulsion.Ben-Gurion
“There are two issues here: sovereignty and the REMOVAL of a certain number of Arabs; we must insist on both.Ben-Gurion
“Before [statehood] our main interest was self-defense … But now the issue at hand is CONQUEST, not self-defense.”Ben-Gurion
“We should prepare to go over to the offensive. Our aim is to smash Lebanon, Trans-Jordan, and Syria.”Ben-Gurion
“We must do everything to ensure they [ethnically cleansed Palestinian refugees] never return.”—Ben-Gurion
“The interests of security demand that we get rid of them.”—Israel’s second Prime Minister, Moshe Sharett
TRANSFER [ethnic cleansing] could be the crowning achievement, the final stage in the development of [Zionist] policy …”—Sharett
“We are equally determined to explore all possibilities of getting rid, once and for all, of the huge Arab minority.”—Sharett
“There is no such thing as a Palestinian.”—Israeli Prime Minister Golda Meir (later parroted by Newt Gingrich and Rick Santorum)
“They [the Palestinians] are as grasshoppers in our sight.”—Prime Minister Yitzhak Shamir
“The Palestinians are like crocodiles …”—Prime Minister Ehud Barak
“We shall reduce the Palestinians to a community of woodcutters and waiters.”—Prime Minister Yitzhak Rabin
“[The Palestinians] are beasts walking on two legs.”—Prime Minister Menachem Begin
“There is no Zionism, colonization, or Jewish state without the EVICTION of the Arabs and the expropriation [theft] of their lands.”—Prime Minister Ariel Sharon
“I believed and to this day still believe, in our people’s eternal and historic right to this entire land.”—Prime Minister Ehud Olmert
“The killing [of Palestinians] is a good deed, and Jews should have no compunction about it.”—Rabbi Yitzhak Ginsburg
“[Land is acquired] by force—that is, by CONQUEST in war, or in other words, by ROBBING land from its owner.”—Menachem Ussishkin
“This the land problem … the [Palestinian] Arabs do not want us because we want to be the rulers.”—Ussishkin (who can blame them?)
“Eventually we will have to thin out the number of Palestinians living in the territories.”—General Eitan Ben Elyahu
“There are no two peoples here. There is a Jewish people and an Arab population.”Benzion Netanyahu
“We should CONQUER any disputed territory in the Land of Israel. CONQUER and hold it, even if it brings us years of war.Netanyahu
“[Zionism] will include withholding food from Arab cities, preventing education, terminating electrical power and more.”Netanyahu, predicting Gaza’s fate

Do we need any more evidence than what the prime movers of Zionism said themselves, and the terrible things they did, which confirm their self-incriminating words?]

Attack on Arab Village

A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the village as their base. On April 9 (THE NEW YORK TIMES), terrorist bands attacked this peaceful village, which was not a military objective in the fighting, killed most of its inhabitants ” 240 men, women, and children ” and kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin.

The Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom Party.

Within the Jewish community they have preached an admixture of ultranationalism, religious mysticism, and racial superiority. Like other Fascist parties they have been used to break strikes, and have themselves pressed for the destruction of free trade unions. In their stead they have proposed corporate unions on the Italian Fascist model.

During the last years of sporadic anti-British violence, the IZL and Stern groups inaugurated a reign of terror in the Palestine Jewish community. Teachers were beaten up for speaking against them, adults were shot for not letting their children join them. By gangster methods, beatings, window-smashing, and wide-spread robberies, the terrorists intimidated the population and exacted a heavy tribute.

The people of the Freedom Party have had no part in the constructive achievements in Palestine. They have reclaimed no land, built no settlements, and only detracted from the Jewish defense activity. Their much-publicized immigration endeavors were minute, and devoted mainly to bringing in Fascist compatriots.

Discrepancies Seen

The discrepancies between the bold claims now being made by Begin and his party, and their record of past performance in Palestine bear the imprint of no ordinary political party. This is the unmistakable stamp of a Fascist party for whom terrorism (against Jews, Arabs, and British alike), and misrepresentation are means, and a “Leader State” is the goal.

In the light of the foregoing considerations, it is imperative that the truth about Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign against Begin’s efforts, or even to expose to its own constituents the dangers to Israel from support to Begin.

The undersigned therefore take this means of publicly presenting a few salient facts concerning Begin and his party; and of urging all concerned not to support this latest manifestation of fascism.

(signed)

ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M.D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D., H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAISEL, SYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M.D., HARRY M. ORLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGER, ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SCHOENBERG, SAMUEL SHUMAN, M. ZNGER, IRMA WOLPE, STEFAN WOLPE

New York, Dec. 2, 1948

Further reading:

Einstein on Palestine asks why Einstein turned down the presidency of Israel, and examines what the great Jewish intellectual, peace activist, pacifist and humanitarian had to say about the conflict between Jews and Palestinians.

Mattityahu “Matti” Peled was called Abu Salaam, the “Father of Peace,” by the Palestinians who knew him. Peled was an Israeli war hero and Aluf (Major General) who became a strong advocate for a Palestinian state and a stern critic of Israel’s brutal occupation of the Palestinian territories, which he called “corrupting” and a violation of the Geneva Conventions. He also called American aid to Israel a “plague” that was “damaging” to Israel and far in excess of Israel’s actual defense needs.

The Shministim are idealistic, principled young Israeli Jews who refuse to serve in a brutal army of occupation after they graduate from high school.

You may also want to read and consider Israeli Prime Ministers who were Terrorists and Does Israel Really Want Peace?

Christians may want to consider the ethical questions What does the Bible say? What would Jesus do?

The HyperTexts

Up ↑